HU | EN | DE

Magyarországi Unitárius Egyház Levéltára

Az unitárizmus a 16. században az akkori erdélyi fejedelemség területén, Kolozsváron keletkezett (az 1568-as tordai és az 1571-es marosvásárhelyi országgyűlések törvényesítették). Kezdetben Erdélyben terjedt el, majd a vele szomszédos alföldi területeken (Nagyvárad, Simánd, Belényes, Temesvár, Debrecen, Békés, Gyula, Hódmezővásárhely, Makó, Szeged). Ezek az egyházközségek azonban az ellenreformációs törekvések következményeként a 17. század végéig elpusztultak. Újabb – és azóta is folyamatosan élő – unitárius egyházi szervezkedés a 19. század második felében, azután kezdődött a mai Magyarország területén, hogy az 1848. év XX. tc. és az ezt megerősítő kiegyezés az unitárius vallást törvényesen bevett vallásfelekezetnek nyilvánította. Előbb a fővárosban, majd több vidéki helyen alakult unitárius gyülekezet. 1902-ben az új gyülekezetekből megalakult a kolozsvári püspökség IX. (Duna-Tiszamenti) esperessége. Az I. világháború után, 1923-ban a IX. esperesi kör önálló egyházzá, püspöki vikáriátussá alakult át. 1947-től újra megalakult a magyarországi unitárius egyházkör püspöki helynöksége.1971-ben az Elnöki Tanács jóváhagyásával az egykori esperesség unitárius egyházzá alakult, élén püspökkel és főgondnokkal.

Az egyházi levéltár 1971-ben kezdte meg nyilvános szaklevéltárként működését. Az 1970-es és 1980-as években lezajlott iratrendezést követően az 1990-es évek elején az őrzésre korlátozódott a levéltár tevékenysége. 1994-ben kezdődött meg a levéltár korszerűsítése. 1997-ben kapott a önálló helyiségeket, ahol a biztonságosabb őrzés megvalósulhatott első lépésként, majd 1999-től indult meg a teljes fondrevízió, párhuzamosan az iratok jegyzékekkel való ellátásával. A fondrendezés, és feldolgozó tevékenység felsőfokú levéltárosi végzettségű munkatárs segítségével halad előre. 2001-ben kezdték meg az egyházközségi, 1980 előtti iratok beszállítását, feldolgozását. Az intézmény honlapja a könyvtárral közösen, 2002 óta működik, rajta a rendezett iratok jegyzékei is megtalálhatók.

 

További információk:

Cím: 1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.

Telefon: (1) 311 4237

Fax: (1) 311 4237

E-mail: muszka.ibolya@unitarius.hu

Honlap: elérhető itt