HU | EN | DE

Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára

Az Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltárának központja, az egykori vármegyei levéltár az 1828–1832 során épített, majd később többször bővített, ún. kis vármegyeháza épületében működik Kaposvárott. Fióklevéltára Nagyberki községben, a volt Vigyázó-kastélyban elhelyezett Nagyberki Fióklevéltár. A kaposvári központban őrzik a megye és a települések közigazgatási, jogszolgáltatási, gazdasági és családi levéltárak 1950 előtti iratainak zömét. A Nagyberki Fióklevéltár épületében az 1950–1990 közötti évtizedekben keletkezett járási és községi tanácsi, valamint a kezdetektől a telekkönyvi, a vállalati és termelőszövetkezeti iratanyagok vannak elhelyezve. Emellett a város szélén egy bérelt raktárépületben tárolunk még jelentős mennyiségű iratot. 2014 februárjában összesen 3019 fond képezte az őrizetünkben lévő iratmennyiséget, ami 16 059 iratfolyómétert tett ki.

A török hódoltság korában szinte az összes, a megyére vonatkozó irat megsemmisült. A középkorból csak valamivel több, mint 100 oklevél került levéltárunkba. Közülük kettő tartalmaz Somogy megyére vonatkozó adatokat. Az 1720-as évektől kezdődően folyamatosan a levéltárba kerültek a megyei közgyűlési, illetve a 19. század közepétől a főispáni és az alispáni iratok. Sajnos az 1944-ben törvényhatósági rangra emelt Kaposvár iratanyaga többször is károsodást szenvedett. Levéltárunk őrzi az első fokú közigazgatási és jogszolgáltatási szervek fondjait is. Az egyéb irategyüttesek, illetve gyűjtemények sorából említésre érdemesek a somogyi uradalmi levéltárak anyagai (pl. a Piarista Custodiátus Mernyei Uradalma), az alsó- és középfokú oktatási intézmények iratai, a plakát- és fotógyűjtemény, Kaposvár Városi Tanács tervtára. A területi közigazgatási hivatalok (pl. a Somogy Vármegyei Földhivatal) iratanyaga mellett említésre méltóak még a levéltárunk őrizetébe került megyei és városi pártiratok (MDP, MSZMP). A megye gazdasági fejlődését az egyik legjelentősebb cég, a MIR Kaposvári Cukorgyárának iratai reprezentálják.

A levéltár több kiadványsorozatot jegyez. A Somogy megye múltjából, levéltári évkönyv 1970-től jelenik meg és 2014-ben a 42. kötetnél tart. A Somogyi Almanach 1957-től lát napvilágot. A legutóbbi, 54. kötet 1997-ben jelent meg. Az Iskola és levéltár füzetei 1975-től szolgálják a somogyi helytörténetírást és 1996-ig a 40. kötetéig jutott. Az ezredforduló után két újabb sorozatot indítottunk útjára: Somogy megye múltjából, Segédletek és Fontes Comitatus Simighiensis címmel. A sorozatokon kívül egyedi tanulmánykötetek is megjelennek. A levéltár egy állandó kiállítást és egy, évente változó Folyosó Tárlatot rendez. Intézményünk az elsők között kezdett az 1970-es években levéltári napokat rendezni, amely hagyományt azóta is továbbvisszük. Emellett intézményünk részt vesz a Levéltárak Éjszakája és Kutatók Éjszakája rendezvénysorozatban is.

Elérhetőség

Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára
7404 Kaposvár, Bartók Béla utca 8–10.
Postacím: 7404 Kaposvár Pf. 16.
Telefon: +36 82 528 200
E-mail:  sml@mnl.gov.hu

Honlap: mnl.gov.hu/sml

 

 

 

 

2001

 

Somogy megye múltjából / szerk. Kanyar József. - 1-. - Kaposvár : Somogy M. Lvt., 1970-

A 22. kötettől szerk. Szili Ferenc. - A 29. kötettől szerk. Bősze Sándor. - A 32. kötettől szerk. Récsei Balázs.

[32.]. - 2001. - 399 p. : ill. -

(Levéltári évkönyv ; 32.)

 1. Borsa Iván: A somogyi konvent oklevelei az Országos Levéltárban : forrásközlés : hetedik közlem, 1401–1420. - p. 7–78.
 2. Dominkovits Péter: Somogy vármegyei szolgabírák tanúkihallgatási jegyzőkönyvei, 1677–1678 : forrásközlés. - p. 79–94.
 3. Kaposi Zoltán: A magyarországi nagybirtokrendszer változásai (1700–1945). - p. 95–120.
 4. Polgár Tamás: Somogyi diákok a Győri Királyi Jogakadémián 1800–1848 között. - p. 121–136.
 5. Szántó László: Képviselő-választások Somogyban Tisza Kálmán miniszterelnöksége idején, 1875–1890. - p. 137–176.
 6. Récsei Balázs: A kéjelgésügy és szabályozása Somogy vármegyében a dualizmus második felében. - p. 177–210.
 7. Csóti Csaba: Dokumentumok a „Pécsi Kereskedelmi és Iparkamara – Kaposvár” történetéből 1920–1921 : forrásközlés. - p. 211–252.
 8. Gárdonyi Máté: 1944–45 eseményei a Zselickislaki Plébánia historia domusában : forrásközlés. - p. 253–268.
 9. Paál László: Somogy megye sajtója 1945–1950 : negyedik közlem, - p. 269–294.
 10. Szabó Bálint: A szovjet–jugoszláv viszály következményei egy funkcionáriusi értekezlet tükrében. - p. 295–342.
 11. Vonyó Anita: Fejezetek a kaposfüredi iskola történetéből. - p. 343–360.

 

Fontes Comitatus Simighiensis / [közread. a] Somogy Megyei Levéltár ; [kiad. a] Somogy Megyei Levélár. - 1-. - Kaposvár : 2001-

Az 1. kötettől szerk. Bősze Sándor.

PESTY Frigyes

Somogy megye helynévtára / Pesty Frigyes. I. A szöveget gondozta és a bevezetőt írta: Gőzsy Zoltán és Polgár Tamás, közrem, Vonyó Jánosné. Fontes Comitatus Simighiensis 1. Kaposvár : Somogy Megyei Levéltár, 2001, 414. p. : ill. -

(Fontes Comitatus Simighiensis : 1.)

 

2002

 

Somogy megye múltjából / szerk. Kanyar József. - 1-. - Kaposvár : Somogy M. Lvt., 1970-

A 22. kötettől szerk. Szili Ferenc. - A 29. kötettől szerk. Bősze Sándor. - A 32. kötettől szerk. Récsei Balázs. A 33. kötettől szerk. Szántó László.

[33.]. - 2002. - 268 p. : ill. -

(Levéltári évkönyv ; 33.)

 1. Borsa Iván: A somogyi konvent oklevelei az Országos Levéltárban : forrásközlés : nyolcadik közlem, 1421–1440. - p. 7–58.
 2. Kaposi Zoltán: Egy középbirtokos família 100 éve Somogy vármegyében : a Somssich-család felemelkedése. – p. 59–87.
 3. Domokosné Szalai Zsuzsanna: Az Esterházy-család somogyi birtokaival kapcsolatos alispáni iratok a Somogy Megyei Levéltárban (1861–1946) : repertórium. – p. 89–120.
 4. Szántó László: Képviselő-választások Somogyban 1890–1910. - p. 121–164.
 5. Gárdonyi Máté: Mindszenty József somogyi plébánia-alapításai. – p. 165–180.
 6. Sipos József: Nagyatádi Szabó István és az 1922-es választások Somogyban. - p. 181–222.
 7. Vonyó Anita: „Mind hősök voltak ők, mind férfiak, mind hű és hazafi” : a mernyei első világháborús hősi emlékmű létesítésének körülményei. - p. 223–236.

 

2003

 

Somogy megye múltjából / szerk. Kanyar József. - 1-. - Kaposvár : Somogy M. Lvt., 1970-

A 22. kötettől szerk. Szili Ferenc. - A 29. kötettől szerk. Bősze Sándor. - A 32. kötettől szerk. Récsei Balázs. A 33. kötettől szerk. Szántó László. - A 34. kötettől szerk. Bősze Sándor.

[34-35.]. - 2003. - 224 p. : ill. -

(Levéltári évkönyv ; 34-35.)

 1. C. Tóth Norbert: A somogyi konvent oklevelei az Országos Levéltárban : forrásközlés : kilencedik közlem, 1441–1453. - p. 9–38.

2.   Polgár Tamás: Tisztújítási statútumok és az 1824. évi tisztújítás Somogy vármegyében. - p. 39–62.

3.   G. Jáger Márta: Az országgyűlési népképviselet kezdetei Somogy vármegyében (1848–1849). - p. 63–113.

4.   Szabó Attila: Mindennapok a Szigetvári Magyar Királyi Állami „Rezső” Polgári Fiúiskolában Klebelsberg Kunó minisztersége idején. - p. 114–152.

5.   Vonyó Anita: „Mint az őrült, ki letépte láncát…” : a Kapos-folyó utolsó tavaszi árvize és annak hatásai Kaposváron 1947-ben. - p. 153–164.

6.   Szántó László: Az első Nagy Imre-kormány programja és a helyi tanácsok. - p. 165–176.

7.   Gyenesei József: A Nagyatádi Szobrász Alkotótelep és Symposion kezdeteiről a hivatalos források tükrében. - p. 177–188.

 

 

GŐZSY Zoltán

Hitbizományi iratok / Repertórium / Gőzsy Zoltán = =  Somogy megye múltjából. Segédletek 1. Kaposvár : Somogy Megyei Levéltár, 2003, 192 p.

(Segédletek : 1.)

 

2005

 

Somogy megye múltjából / szerk. Kanyar József. - 1-. - Kaposvár : Somogy M. Lvt., 1970-

A 22. kötettől szerk. Szili Ferenc. - A 29. kötettől szerk. Bősze Sándor. - A 32. kötettől szerk. Récsei Balázs. A 33. kötettől szerk. Szántó László. - A 34. kötettől szerk. Bősze Sándor.

[36.]. - 2005. - 308 p. : ill. -

(Levéltári évkönyv ; 36.)

 1. Gőzsy Zoltán: Pesty Frigyes helynévgyűjtésének tanulságai. - p. 7–17.
 2. Csóti Csaba: A Somogy megyei izraelita középponti választmány dokumentumaiból, 1868 : forrásközlés. - p. 18–76.
 3. Récsei Balázs: Somogy kereskedőinek és iparosainak összeírása 1869-ben : forrásközlés. - p. 77–178.
 4. Vonyó Anita: Kaposvár ivóvíz-ellátásának problémái a 19–20. század fordulóján (1892–1906). - p. 179–190.
 5. Gáspár Ferenc. Rippl-Rónai József ismeretlen levele. - p. 191–194.
 6. Polgár Tamás: Horthy Miklós Kaposváron – 1919, 1921, 1923. - p. 195–206.
 7. Gyenesei József: Kísérletek a vármegyei közigazgatás megreformálására az 1920-as években : első közlem, - p. 207–216.
 8. Halász Imre: Somogy turizmusáról „Az utas könyve” turisztikai kínálata alapján. - p. 217–227.
 9. Gonda Gábor: Nagynyárád 1944–1948. A magyarországi németek sorsa a második világháborút követő években Nagynyárád példája alapján. - p. 229–248.
 10. Domokosné Szalai Zsuzsanna: Levelezőlapok és képes levelezőlapok a Somogy Megyei Levéltárban : segédlet. - p. 249–281.
 11. Récsei Balázs: „Azon mentségek és kifogásokrol, melyeket a vadászok hibázás után használni szoktak” : forrásközlés. - p. 283–293.

  

SZÁNTÓ László

A Kaposvári Városi Tanács testületi üléseinek napirend-katalógusa, 1950–1990 / Szántó László = = Somogy megye múltjából. Segédletek 2. Kaposvár : Somogy Megyei Levéltár, 2005, 374 p.

 

(Segédletek ; 2.)

 

2006

 

Somogy megye múltjából / szerk. Kanyar József. - 1-. - Kaposvár : Somogy M. Lvt., 1970-

A 22. kötettől szerk. Szili Ferenc. - A 29. kötettől szerk. Bősze Sándor. - A 32. kötettől szerk. Récsei Balázs. A 33. kötettől szerk. Szántó László. - A 34. kötettől szerk. Bősze Sándor.

[37.]. - 2006. - 210 p. : ill. -

(Levéltári évkönyv ; 37.)

 1. Vonyó Anita: Időjárási események és természeti csapások Somogy megyében 1866–1881 között, a Somogy című hetilap tudósításai nyomán. - p. 7–22.
 2. Récsei Balázs–Leidecker Jenő: Somogy megyei községi és körjegyzőségek megalakulásának története. - p. 23–79.
 3. Csóti Csaba: Kaposvári életbiztosítási esetek (1920–1938) társadalomtörténeti tanúságai. - p. 81–91.
 4. Lagzi István: A lengyelek Magyarországról való evakuálásának utolsó szakasza : az „EWA-B” akciók 1940 őszétől 1941 őszéig. - p. 93–146.
 5. Szántó László: A Kaposvári Vaskombinát Munkástanácsának „önfeloszlatása” : forrásközlés. - p. 147–168.
 6. Domokosné Szalai Zsuzsanna: Levelezőlapok és képes levelezőlapok a Somogy Megyei Levéltárban : második közlem, - p. 169–178.

 

2007

 

Somogy megye múltjából / szerk. Kanyar József. - 1-. - Kaposvár : Somogy M. Lvt., 1970-

A 22. kötettől szerk. Szili Ferenc. - A 29. kötettől szerk. Bősze Sándor. - A 32. kötettől szerk. Récsei Balázs. A 33. kötettől szerk. Szántó László. - A 34. kötettől szerk. Bősze Sándor.

[38.]. - 2007. - 333 p. : ill. -

(Levéltári évkönyv ; 38.)

 1. Varga Szabolcs: Horváth Márk szigeti kapitány hagyatéki leltára 1561-ből : forrásközlés. - p. 7–17.
 2. Nagy-Tóth Mária: Valentianus Purgolt, a Batthyányak újkeresztény orvosának levelei, 1622-1636. - p. 19–38.
 3. Dominkovits Péter: Az 1635. évi „nagybajomi” urbárium : forrásközlés. - p. 39-52.
 4. Végh Ferenc: A szentgyörgyvölgyi Bakács család Somogy megyei birtokállománya a XVII. században : - p. 53–58.
 5. Gőzsy Zoltán: Adalékok Somogy vármegye világi és egyházi közigazgatásához a 17. század végén és a 18. század első harmadában : - p. 59–80.
 6. Polgár Tamás: Somogyi diákok a Pécsi Püspöki Joglíceumon 1831-1848 (1850) között : - p. 81–100.
 7. Gárdonyi Máté: Piarista kegyuraság Somogyban. - p. 101–105.
 8. Récsei Balázs: Somogyvármegye monografiájának története a dokumentumok tükrében. - p. 107–176.
 9. Nübl János: Somogy vármegye helyzete az első világháború előtt, a statisztikák tükrében. - p. 177–211.
 10. Domokosné Szalai Zsuzsanna: Levelezőlapok és képes levelezőlapok a Somogy Megyei Levéltárban : Harmadik közlem, - p. 213–246.
 11. Czirók Zoltán: A kaposvári repülőszázad, 1918-1919. - p. 247–256.
 12. Vonyó Anita: Boskovits István nemesvidi zsidó orvos ingósági leltára, 1944 :  forrásközlés. - p. 257–270.
 13. Szántó László: Az 1956-os forradalmat követő megtorlás Somogyban, és a megtorlást elszenvedők adattára. - p. 271–310.
 14. Gerhard Seewann: In memoriam László Szita (1933-2005). - p. 311–313.

 

2008

 

Somogy megye múltjából / szerk. Kanyar József. - 1-. - Kaposvár : Somogy M. Lvt., 1970-

A 22. kötettől szerk. Szili Ferenc. - A 29. kötettől szerk. Bősze Sándor. - A 32. kötettől szerk. Récsei Balázs. A 33. kötettől szerk. Szántó László. - A 34. kötettől szerk. Bősze Sándor.

[39.]. - 2008. - 188 p. : ill. -

(Levéltári évkönyv ; 39.)

 1. Varga Szabolcs: Hungarica kutatások Grazban. - p. 7–22.
 2. Nagy-Tóth Mária: Valentianus Purgolt, a Batthyányak újkeresztény orvosának levelei 1622-1636 : második közlem, - p. 23–40.
 3. Gőzsy Zoltán: Szigetvári és dél-somogyi kereskedők 18. század elején. - p. 41–45.
 4. Kálmán Zsolt: Somogy vármegye rendvédelme a török kiűzésétől a Magyar Királyi Csendőrség megszervezéséig. - p. 47–57.
 5. Vonyó Anita: Szemelvények az orci birtok 1893-as megvásárlásához : forrásközlés. 59–69.
 6. Kiss Norbert Péter: Kovács-Sebestény Gyula tevékenysége a „Somogy” című hetilap tükrében. - p.71–91.
 7. Nübl János: Somogyi honatyák szereplése a Képviselőházban 1910 és 1914 között. - p. 93–114.
 8. Récsei Balázs: Egy „csodahely” kialakulása és annak hatósági kezelése : az 1925-ös nagyszakácsi látomások és következményei. - p. 115–127.
 9. Gyenesei József: Kísérletek a vármegyei közigazgatás megreformálására az 1920-as években második közlem, - p. 129–138.
 10. Tóth Ágnes: A földreform és a társadalmi szerkezet változásának néhány összefüggése a Dél-Dunántúlon, 1945-1949. - p. 139–154. p.
 11. Csóti Csaba: Adalékok a Somogy megyei cigányság 1945-1949. évi történetéhez. - p. 155–170.

 

2010

 

Somogy megye múltjából / szerk. Kanyar József. - 1-. - Kaposvár : Somogy M. Lvt., 1970-

A 22. kötettől szerk. Szili Ferenc. - A 29. kötettől szerk. Bősze Sándor. - A 32. kötettől szerk. Récsei Balázs. A 33. kötettől szerk. Szántó László. - A 34. kötettől szerk. Bősze Sándor.

[40.]. - 2010. - 333 p. : ill. 6

(Levéltári évkönyv ; 40.)

 1. Nagy-Tóth Mária: Jakob Klain, a Batthyányak szalónaki patikusának levelei, 1635-1657. p p. 7–20.
 2. Gőzsy Zoltán: Mezővárosi közigazgatás és igazságszolgáltatás a 18. századi Somogy megyében Szigetvár példáján. - p. 21–40.
 3. Récsei Balázs: A Somogy megyei települések haszonállat-állománya az 1870. év elején végrehajtott összeírásban : forrásközlés. - p. 41–57.
 4. Gáspár Ferenc: A kaposvári közkórház történetének 1922-1930 közötti eseményei : egy döntési folyamat dokumentumai Kaposi Mór Oktató Kórház Bodosi Mihály Kórháztörténeti Gyűjteményében. - p. 59–78.
 5. Szőllősy Ferenc: Visszapillantó tükör. - p. 79–172.
 6. Domokosné Szalai Zsuzsanna: Levelezőlapok és képes levelezőlapok a Somogy Megyei Levéltárban : negyedik közlem, - p.173–181.
 7. Kiss Norbert Péter: Az 1956-os forradalom alatt megsemmisült Somogy megyei iratok : forrásközlés. - p. 183–190.
 8. Vonyó Anita: A szentgáloskéri termelőszövetkezet története a kezdetektől a rendszerváltozásig, 1951-1992. - p. 191–204.
 9. Hauer János: Kutatási témák és szokások a Somogy Megyei Levéltárban 1967 és 1990 között. - p. 205–259.
 10. Válogatás a 2009. évi Somogyi Levéltári Nap előadásaiból. - p. 261–292.

 

2011

 

Somogy megye múltjából / szerk. Kanyar József. - 1-. - Kaposvár : Somogy M. Lvt., 1970-

A 22. kötettől szerk. Szili Ferenc. - A 29. kötettől szerk. Bősze Sándor. - A 32. kötettől szerk. Récsei Balázs. A 33. kötettől szerk. Szántó László. - A 34. kötettől szerk. Bősze Sándor.

[41.]. - 2011. - 231 p. : ill. -

(Levéltári évkönyv ; 41.)

 1. Végh Ferenc: Küzdelem a Somogy megye feletti uralomért Bolondvár és Lak várainak visszafoglalása a törököktől 1599-ben : adalékok a tizenöt éves háború dunántúli hadműveleteihez. - p. 7–15.
 2. Nagy-Tóth Mária: „Én szegény nyomorult Mocsolági István Kapos várban sötét tömlöcben hevert, nagy nyomorúságot szenvedő…” : adalékok a koraújkori rabtartás történetéhez. - p. 17–31.
 3. Gőzsy Zoltán: Adalékok a 18. századi Somogy megyei egészségügy strukturális fejlődéséhez : orvosi ellátás, ispotályos ház, gyógyszertár. - p. 33–38.
 4. Domokosné Szalai Zsuzsanna: Pribéri és vuchini gróf Jankovich László, Somogy vármegye főispánja 1860-1886 : pályakép-vázlat egy somogyi főispánról a dokumentumok tükrében : forrásközlés. - p. 39–53.
 5. Nübl János: Somogyi honatyák szereplése a Képviselőházban az első világháború alatt : első rész. - p. 55–69.
 6. Récsei Balázs: Száz éve született dr. Takáts Gyula : dokumentumok a költő pedagógusi és muzeológusi működésének idejéből : forrásközlés. - p. 71–88.
 7. Vonyó Anita: Adalékok a fonyódligeti villatelep létrejöttéhez és a partvédelmi munkálatok megindulásához, 1930–1940. : forrásközlés. - p. 89–128.
 8. Csóti Csaba: Egy kiállítás, mint a politikai térfoglalás eszköze és reprezentációja. Somogy a demokráciáért, 1947. - p.129–140.
 9. Kiss Norbert Péter: Az 1950–1956 közötti községi tanácsi és községi begyűjtési megbízotti iratok pusztulása Somogy megyében : adattár. - p. 141–187.
 10. Szántó László: Az 1956-os forradalom és szabadságharc somogyi eseményeiről készült publikációk jegyzéke. - p.189–196.

 

ÉGETŐ Melinda-POLGÁR Tamás

Hegytörvények és szőlőtelepítő levelek Somogy vármegyéből, 1732-1847 / Égető Melinda-Polgár Tamás. Budapest : L’Harmattan Kiadó, 2011. 314 p.

 

(Fontes Comitatus Simighiensis ; 2.)

 

Magyar Királyi Tengerészeti Hatóság iratai, 1870–1918. / Szerk. Bősze Sándor. Kaposvár – Rijeka, 2011. 191 p.

Inventar fonda Pomorska oblast za Ugarsko-hrvatsko primorje u Rijeci, 1870–1918. / Szerk. Goran Crnković. Rijeka-Kaposvár, 2011. 159 p. ill. XVI.

[Kétnyelvű kötet.]

 

2012

 

T. MÉREY Klára

A gróf Hunyady család Somogy megyei birtokainak leltára, 1822 / T. Mérey Klára. Kaposvár : Somogy Megyei Levéltár, 2012. 152 p.

 

(Fontes Comitatus Simighiensis ; 3.)

 

 

2014

 

Somogy megye múltjából / szerk. Kanyar József. - 1-. - Kaposvár : Somogy M. Lvt., 1970-

A 22. kötettől szerk. Szili Ferenc. - A 29. kötettől szerk. Bősze Sándor. - A 32. kötettől szerk. Récsei Balázs. A 33. kötettől szerk. Szántó László. - A 34. kötettől szerk. Bősze Sándor.

[42.]. - 2014. - 240 p. : ill. -

(Levéltári évkönyv ; 42.)

 1. Szijártó M. István: Főméltóságok a 18. századi Magyarországon. - p. 7–12.
 2. Kiss Norbert Péter: Irodalmi emlékek a Somogy Megyei Levéltárban. - p. 13–32.
 3. Gáspár Ferenc: Az első körorvosi hálózat kiépülése Somogyban. - p. 33–50.
 4. Récsei Balász: Kaposvár az 1870. év elején végrehajtott népszámlálás : A köz- és magánépületek kimutatása mellékletének tükrében - p. 51–98.
 5. Domokosné Szalai Zsuzsanna: Dokumentumok gróf pribéri és vuchini Jankovich László negyedszázados főispáni és félévszázados közszolgálati tevékenységének megünnepléséről : forrásközlés - p. 99–120.
 6. Csóti Csaba: „Hadjárat a kaposvári mozik ellen” – anno 1912. - p. 121–126.
 7. Nübl János: Somogyi honatyák szereplése a Képviselőházban az első világháború alatt : második rész. - p. 127–140.
 8. Suba János: A magyar állam határőrizete a XIX–XX. században : történetei áttekintés. - p. 141–150.
 9. Vonyó Anita: A kaposvári Latinca-szobor felállításának körülményei a Somogy megyei források tükrében. - p. 151–160.
 10. Szántó László: Nagy Imre kaposvári szobra. - p. 161–172.
 11. Válogatás a 2012. évi Somogyi Levéltári Nap előadásaiból.

Kapillerné Megyeri Anna: Sportegyesületek Zalaegerszegen a dualizmus idején. - p. 173–178.

Márfi Attila: Pécs és Baranya sportegyletei a dualizmus időszakában. - p. 179–188.

Vonyó Anita: A sport helye egy somogyi kistelepülés, Orci életében a 20. században. - p. 189–192.

Aradi Gábor: Tolna megyei turisztikai mozaikképek és vendéglátás a Rákosi-korszakból. - p. 193–204.

 1. Rezümék : magyar, angol, német. - p. 205–216.
 2. Függelék. - p. 217–220.

Somogy Vármegye Levéltára (-1950)

Kaposvári Állami Levéltár (1950-1967)

Somogy Megyei Levéltár (1967-2012)

Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára (2012-)