HU | EN | DE

Magyar Nemzeti Levéltár Pest Megyei Levéltára

Pest megye levéltárának első ismert említése 1657-ből való, székhelye háromszáz éve Pesten, majd Budapesten van. A levéltár korszerű, modern új épülete 2001-ben készült el. A Pest Megyei Levéltár része az 1973-ban felállított Nagykőrösi Osztály. Nagykőrösön őrzik két jelentős történelmi múlttal rendelkező város, Nagykőrös és Cegléd, valamint a két várost övező települések iratanyagát. 2004-ben Vác város iratanyagát Vác Város levéltára vette át. A történeti megye 1541 és 1686 között teljes egészében török uralom alatt állott. A közigazgatási és jogszolgáltató szervek elmenekülve a királyi területre a szomszédos Nógrád megyében működtek tovább. A menekülés során, majd Fülek 1682. évi ostromakor a megye iratanyagának nagy része megsemmisült, ezért a levéltár XV–XVI. századi meglétéről csak közvetett adatok szólnak. A levéltári anyag gerincét az igazgatási fondok alkotják, amelyekből három levéltár tevődik össze: Pest-Pilis-Solt Megye Levéltára (1446–1876) 1100 ifm terjedelmű. A megyei közgyűlési jegyzőkönyvek sorozatának legrégibb kötete 1638-ból való. Az ezt megelőző időből csak néhány irat maradt a vármegye levéltárban: a legkorábbi IV. Béla szabadalomlevele 1244-ből. (A Pest Megyei Levéltár legrégibb eredeti irata II. András egyik, 1229-ben kelt oklevele. A Mohács előtti oklevelek száma 124.) E levéltári testen belül külön értéket hordoznak az 1701 és 1770 között keletkezett adóösszeírások és az úrbéri pergyűjtemény peres anyagával, földkönyveivel, térképeivel.
Pest megyének a nemzeti ébredésben, a reformkorban játszott szerepét az őrzött iratok tükrözik. A „vezér vármegye” iratanyaga a reformkor kutatásának különlegesen fontos forrása.
Pest-Pilis-Solt-Kiskun Megye Levéltára (1876–1949) terjedelme meghaladja az 5000 iratfolyómétert. Benne a megye főispánjának és alispánjának fondja több mint 1300 ifm. A törvényhatósági bizottság és választmányainak fondjai közül a jegyzőkönyvek hiánytalan sorozatát külön is érdemes említeni, nemkülönben a városok levéltárait.
A Pest Megye Levéltára anyagában (1950-től folyamatosan) külön értéket képviselnek a nemzeti bizottságok, a helyi tanácsok iratai, a gazdasági szervek iratanyaga, köztük a szövetkezeti fondok gyűjteménye.
A levéltár két kiadványsorozatot gondoz. Az 1965-től megjelenő Pest megye múltjából című sorozatban megyetörténeti tanulmányok és nagyobb forrásfeldolgozások jelennek meg, a sorozat 17. köteténél jár. Az 1967-ben indított Pest Megyei Levéltári Füzetek elnevezésű sorozatban pedig repertóriumok, módszertani anyagok, forrásközlések és kisebb tanulmányok látnak napvilágot. Ez utóbbiban jelenik meg a feudális kori megyei jegyzőkönyvekről készült regeszták alsorozata.


További információk:

 

Cím: 1097 Budapest, Vágóhíd utca 7.

Postacím: 1450 Budapest, Pf. 141.

Telefon: +36 1 455 9050

Központi e-levélcím: pml@mnl.gov.hu

 

Honlap: mnl.gov.hu/pml